Visions

“มุ่งมั่นผลิตสินค้าไก่ปรุงสุกแช่แข็งที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตรงตามความต้องการของลูกค้า”

“บริษัทสปริงคิทเช่น จำกัด บริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและความเป็นของแท้ในระดับมาตรฐานสากล และสอดคล้องตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชากรในชุมชน”

เพื่อให้บรรลุถึงนโยบาย บริษัทฯ  กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ  (Quality Objectives) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1.      จัดระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การปฏิบัติงานยึดมาตรฐานเป็นหลัก

2.      ปฏิบัติตามข้อกำหนด ของลูกค้าด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า และบริการ

3.      ผลิตสินค้าและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับและตรงตามเวลา

4.      ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

5.      พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรดังกล่าวจะสามารถผลิตสินค้าและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐานที่กำหนด ปฏิบัติต่อพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียม กัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรม พัฒนาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถ เพียงพอในการดำเนินงาน และเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ

6.      ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย ทั้งในส่วนของสินค้า  แรงงาน และชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน

7.      จัดทำตัวชี้วัด KPI เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายคุณภาพ รายละเอียดตามเรื่อง นโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพ

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ จะเน้นการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.      ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยความเป็นของแท้ในระดับมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามกฎหมาย

1.1.   ไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร

1.2.   ไม่พบสิ่งแปลกปลอมในสินค้า

1.3.   ไม่พบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในสินค้า และเชื้อชนิดอื่น ๆ เกินมาตรฐาน

1.4.   ไม่พบข้อร้องเรียนของลูกค้าเรื่องอาหารปลอม

1.5.   ไม่มี NC ที่เกิดจากวัตถุดิบเรื่องอาหารปลอม

1.6.   ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ การก่อการร้าย

2.      เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า 

2.1.   ไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร

2.2.   ผลการAudit จากลูกค้า และCB ผ่านทุกครั้ง

2.3.   จำนวน NPD ที่ได้รับการสั่งซื้อเป็นOrder

3.      ดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน

3.1.   ไม่พบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

3.2.   เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน < 3 วัน

3.3.   อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงานและหยุดงานไม่เกิน 3 วัน

3.4.   Turn Over Rate

4.      ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมรวมถึงประชากรในชุมชน

4.1.   ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ค่ามาตรฐาน

1.      ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2.      เน้นการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพนำกลับมาใช้ใหม่ลดปริมาณของเสียป้องกันปัญหามลพิษ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด

3.      มีการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างไม่ถูกต้อง

4.      สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1.      ปฏิบัติตามและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างทันเหตุการณ์

2.      ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทั้งหมดมีความปลอดภัย มีสภาพการทำงานที่ดีไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และเหมาะสมกับพนักงาน คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง และชุมชนอย่างยั่งยืน

3.      บริหารจัดการหน่วยงานต่างๆ ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันมลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากร การนำกลับมาใช้ใหม่ และปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

4.      ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

X